Photo here

 

Photo here

 
The long awaited Great Biblical Messiah has come!  

English

Hebrew

Russian

 
 

 


אזהרת אנוש"ועכשיו אני נשבע לכם, לחכמים ולחסרי בינה: הרי יהיו לכם הרבה חוויות. הרי אתם, הבעלים, תשימו עליכם יותר תכשיטים מנשותיכם, תשימו צבעים יותר מאשר בתולה… לכן חסרים להם ידע וחוכמה ובגלל זה הם יושמדו יחד עם שכיות החמדה שלהם, ועם כל התהילה והכבוד שלהם: ועם חרפה ובעוני גדול הנשמה שלכם תיזרק לתוך תנור האש. אני נשבע לכם, החוטאים, כמו שהר לא היה ולא יהיה שיפחה וגיבעה לא תיהיה משרתת של אישה בדיוק ככה לא שלחו חטא לעולם אלא בני אדם יצרו אותו מהראש שלהם: ואלה שעושים חטא יעמדו לדין הגדול. ולאישה לא נתנו אי פוריות, אבל היא מתקרבת למוות בלי ילדים בגלל המעשים שלה. אני נשבע לכם, החוטאים שכל מעשה רע שלכם יודעים בשמיים ואף מעשה אלימות שלכם לא תוכלו להסתיר או לכסות. ולא תחשבו בתוך הנשמה ולא תגידו בלב – אתם לא יודעים ולא רואים, שכל חטא נרשם כל יום בשמיים בפני השם. מעתה תדעו לכם שכל האלימות שלכם אשר אתם עושים נרשם כל יום עד ליום הדין. צרה לכם, חסרי בינה כי תושמדו בגלל חוסר הבינה: ומפני שאתם לא מקשיבים לחכמים, לא תקבלו שום דבר טוב. ועכשיו תדעו, שאתם תחיו – אתם החוטאים – אך אתם תושמדו ותמותו: הרי מכינים אותכם ליום הדין וליום הסבל וחרפה הגדולה לרוח שלכם… מניין יש לכם אוכל טוב ושתיה ושביעה? – מכל הדברים הטובים שהשם שלנו נתן בשפע: לכן לא צריך להיות לכם שלום. צרה לכם, אשר אוהבים את מעשיכם הרעים! למה אתם רוצים טובות בשבילכם? תדעו שימסרו אתכם לידי הצדיקים: הם יחתכו את עורפכם וימיתו אתכם לא ירחמו אליכם. צרה לכם, אשר שמחים כשהצדיקים סובלים, הרי לא יחפרו לכם קבר! צרה לכם, שבשבילכם דברי הצדיקים הם דבורי סרק, הרי לא תהיה לכם תקווה לחיות! צרה לכם, אשר רושמים דברי כזב: הרי הם רושמים את כזב שלהם על מנת שישמעו אותם ולא ישכחו את יוסר הבינה שלהם: אז לא יהיה לכם שלום, אלא ימותו מוות פתאומי!"

(אנוש 98)


כוכב הלכת העשירי – עולם הרוחות


כל אדם והנשמה שלו חיים בעולם רק פעם אחת!!! כל הנשמות מקורן אצל יהוה. בתנ"ך ובברית החדשה כתוב שיהוה זה רוח.

אם נכתוב מילים "יהוה" , "רוח" באותיות רוסיות נקבל:


"יהוה" --> 3 + 7 + 3 + 8 + 7 + 4 + 1 = 33 = 3 + 3 = 6
"רוח" --> 4 + 6 + 5 = 1 + 5 = 6

זאת אומרת, יהוה = רוח.

בספר הזוהר כתוב שבהתחלה היו 600,000 נשמות. בפועל, כל הנשמות מקורן במספר 6, ומספר 6 – זה יהוה. דווקא כאן נמצא מקור של סימן ישראל – מגן דוד, הרי 6 מספר של יהוה וישראל זה עם של יהוה.

איידין גילה שנשמה בעלת שכל ובינה יורדת מיהוה צבאות למטה 5 שניות לפני לידת האדם וחודרת לתוך העובר אשר נמצא ברחם. הנשמה ממשיכה להתפתח בגוף האדם. כאשר בן אדם מסיים את דרכו על פני כדור הארץ (זה מוות ראשון, זאת אומרת של הגוף, וזה לידת הרוח!), הנשמה משתחררת ועולה לעולם הרוחות (לכוכב הלכת העשירי). אחרי שנשמה שוהה שם במשך תקופה מסויימת, היא או עולה לשמיים (למלכות הרוחות) או נופלת לגיהנום עד ליום הדין (עד לשנת 4000) – תלוי בזה איך האדם היה חי בכדור הארץ. הנשמות אשר עמדו ב"בחינה" ביום הדין, ימשיכו להתקיים עוד 90 מיליארדי שנה (עד סוף המחזור ה-12 של היקום). ואלה שלא עמדו ב"בחינה" יהפכו לאנגריה הכללית ( זה יהיה מוות שני, מוות הנשמה, זאת אומרת מוות אמיתי, כשהנשמה מאבדת זכרון וחשיבה).

על יד כל אדם נמצאים מלאכים ודרכיהם האדם הונחה על ידי יהוה. למלאכים כמו לבני אדם יש זכרון. כאשר מלאך מתחיל לדבר עם בן אדם ומשתמש בזכרון שלו, לבן אדם נדמה שזה מחשבות שלו. לכן אנשים מסויימים חושבים שהם פעם היו מלכים, מלחים וכו. זה נובע מהשפעתו של זכרון המלאכים על המחשבות של אותם האנשים.

אף אחד לא מסוגל לבטל החלטת יהיה צבאות!!!

"כי יהוה צבאות יעץ ומי יפר וידו הנטויה ומי ישיבנה:"

(ישעיהו יד, כז)

בספר הזוהר (תרגום והסברים של רב מיכאל לייטמן), בעמוד 334 כתוב:

"164. (רבי שימון ממשיך): "מי שולט בשמש, אם לא אדוני. אך בא יהושוע??? ועצר אותו. יהוה מחליט על משהו ומיד משה מקבל החלטה משלו – היא מתממשת. יהוה רוצה להעניש, אך צדיקי ישראל מבטלים את ההחלטה הזו...".

קורא יקר! תראו, אילו טעויות עשו "החכמים הגדולים" שלנו! לו משה היה יכול לבטל החלטה של יהוה, הוא היה נכנס לארץ אשר יהוה נתן לבני ישראל. לכן יהוה צבאות עוד פעם הזהיר דרך ישעיהו הנביא:

לכן הנני יוסף להפליא את העם הזה הפלא ופלא (שנת 2001) ואבדה חכמת חכמיו (שנת 2004) ובינת נבניו תסתתר (שנת 2003):

הפככם אם כחמר היצר יחשב כי יאמר מעשה לעשהו לא עשני ויצר אמר ליצרו לא הבין:"

(ישעיהו כט, יד, טז)

יהוה צבאות אומר: "ובית ישראל לא ירצה לשמוע אותך כי הם לא רוצים לשמוע אותי, ...אבל ודעו כי נביא היה בתוכם".

"ויאמר אלי בן אדם עמוד על רגליך ואדבר אתך: ותבא בי רוח כאשר דבר אלי ותעמדני על רגלי ואשמע את מדבר אלי: ויאמר אלי בן אדם שולח אני אותך אל בני ישראל אל גוים המורדים אשר מרדו בי (שנת 1999) המה ואבותם פשעו בי עד עצם היום הזה: והבנים קשי פנים וחזקי לב אני שולח אותך אליהם (שנת 2000) ואמרת אליהם כה אמר אדני יהוה: והמה אם ישמעו ואם יחדלו כי בית מרי הנה ודעו כי נביא היה בתוכם (שנת 2004):

ואתה בן אדם אל תירא מהם ומדבריהם אל תירא כי סרבים וסלונים אותך ואל עקרבים אתה יושב ומדבריהם אל תירא ומפניהם אל תחת כי בית מרי המה: ודברת את דברי (בצורה מפוענחת – הערת המחבר) אליהם אם ישמעו ואם יחדלו כי מרי המה:

ואתה בן אדם שמע את אשר אני מדבר אליך אל תהי מרי כבית המרי פצה פיך ואכל את אשר אני נתן אליך: ואראה והנה יד שלוחה אלי והנה בו מגלת ספר (ספר הקודש – הערת המחבר):"

(יחזקאל ב, א-ט)


על התחיה


ביום ההוא נגשו אליו צדוקים והם האמרים אין תחית המתים וישאלו אותו לאמר: רבי הן משה אמר איש כי ימות ובנים אין לו ויבם אחיו את אישתו והקים זרע לאחיו: ואנו השבעה אחים והראשון נשא אשה וימת וזרע אין לו ויעזב את אשתו לאחיו: וכמו כן גם השני וכן גם השלישי ועד השבעה: ואחרי כלם מתה גם האשה: ועתה בתחית המתים למי מן השבעה תהיה לאשה כי לכלם היתה: ויען ישוע ויאמר להם טעים אתם כאשר אינכם יודעים את הכתבים ולא את גבורת האלהים: כי יהיו כמלאכי אלהים בשמים: ועל דבר תחית המתים הלא קראתם את הנאמר לכם מפי האלהים לאמר: אנכי אלהי אברהם ואלהי יצחק ואלהי יעקב והוא איננו אלהי המתים כי אם אלהי החיים:

(מתי כב, כג-גכ)

"ומי שיש לו חלק בתחיה הראשונה אשריו וקדוש הוא בהם לא ישלט המות השני (ביום הדין: השמדת הנשמה, זאת אומרת, הנשמה מאבדת זכרון ויכולת חשיבה והופכת לאנרגיה כללית של הכל יכול) כי יהיו כהנים לאלהים ולמשיחו ומלכו אתו אלף שנים (עד לסוף המחזור ה-12 של היקום)":

(רוולוציה כ, ו)


קורא יקר!


התחיה הראשונה היא בשביל אותן הרוחות אשר אחרי המוות פיזי (זאת אומרת, אחרי לידת הרוח) נכנסות לעולם הרוחות (=כוכב הלכת העשירי) ומשם למלכות שמיים.

"וארא כסא לבן וגדול והישב עליו מפניו נסו ארץ ושמים ולא נמצא להם מקום: וארא את המתים הקטנים עם הגדלים עמדים לפני הכסא וספרים נפתחים ויפתח ספר אחר והוא ספר החיים וישפטו המתים מן הכתוב בספרים כשמעשיהם: וישב הים את מתיו והמות ושאול השיבו את מתיהם וישפטו איש איש כמעשיהם (בערך שנת 4000) והמות ושאול השלכו באגם האש והוא המות השני: וכל איש אשר לא נמצא כתוב בספר החיים השלך באגם האש:"

(רוולוציה כ, יא-טו)


הודעת ישו


ישו בעזרת המשלים שלו הסביר לתלמידיו שהוא אינו המשיח שהיהודים מחכים לו: "אל תחשבו כי באתי להטיל שלום בארץ לא באתי להטיל שלום כי אם חרב: כי באתי להפריד בין איש ואביו ובין בת ואמה ובין כלה וחמותה:"

(מתי י, לד-לה)

ומה אומרת התנ"ך? שאחרי ביאת המשיח יהיה שלום בעולם.

"ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה (12.03.1998): ונחה עליו רוח יהוה רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת יהוה (שנת 1998)" והריחו ביראת יהוה (שנת 2005) ולא למראה עיניו ישפוט ולא למשמע אזניו יוכיח (שנת 2006): ושפט בצדק דלים והוכיח במישור לענוי ארץ והכה ארץ בשבט פיו וברוח שפתיו ימית רשע: והיה צדק אזור מתניו והאמונה אזור חלציו: וגר זאב עם כבשו... לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי כי מלאה הארץ דעה את יהוה כמים לים מכסים: והיה ביום ההוא שרש ישי (גורשומוב איידין) אשר עמד לנס עמים (שנת 2006) אליו גוים ידרשו (שנת 2004) והיתה מנחתו כבוד (שנת 2005):"

(ישעיהו יא, א-יא)

מאז שישו בא עברו כבר 2000 שנה. בתקופה הזו אלימות ומלחמות לא רק שלא ננפסקו, אלא להפך, התעצמו. לא רק תלמידיו של ישו לא הבינו אז, אלא כל העולם הנוצרי לא הבין אותו עד היום הזה.
 
 

Copyright © 2002 - 2017 Borodin E.,Borodin T. All rights reserved.