Photo here

 

Photo here

 
The long awaited Great Biblical Messiah has come!  

English

Hebrew

Russian

 
 

 


מסרל נשיא ארה"ב ג'ורג' בוש ולאפיפיור יוחנן פאולוס II


(עותק – לראש ממשלת ישראל אריאל שרון)


כבוד הנשיא ארצות הברית, מר ג'ורג' בוש!


כבוד האפיפיור יוחנן פאולוס II!


אדוני העניק לכם יכולת שליטה ללא גבולות הכדור הארץ. עם יכולת הזו אתם חייבים להכין את האנושות לבואה של מלכות אדוני צבאות בכל כדור הארץ (שנת 2006). זו דרישה של יהוה כלפיכם!!!

עוד לפני שמלכות יהוה צבאות תבוא, אנחנו חייבים לבנות משכן יהוה בהר הבית – הבית המקשר השלישי!! בזה תלוי שלום בעולם:

"גדול יהוה כבוד הבית הזה האחרון ( בית המקדש השלישי) מן הראשון אמר יהוה צבאות ובמקום הזה אתן שלום נאם יהוה צבאות:"

(חגי ב, ט)

זאת אומרת, ככל שמורדם יותר נתחיל לבנות את הבית המקדש השלישי, כך מוקדם יותר יהוה יעשה שלום בעולם!

אתם שניכם ביחד צריכים להשתמש במעמד שלכם על מנת להכין את האנושות לאירוע המפואר הזה. זו חובה שלכם בפני האנושות!

זו דרישה של יהוה כלפיכם!!!

ככ שאדוני יהוה נותן יותר, הוא גם דורש יותר!!!

הללויה! (הללויה = שנת 2006). שנת 2006 – התחלת מלכות יהוה צבאות בעולם.

1. בניית בית המקדש השלישי

"כה אמר יהוה צבאות לאמר העם הזה אמרו לא (שנת 2004) עת בא עת בית יהוה להבנות: ויהי דברי יהוה ביד חגי הנביא לאמר: העת לכם אתם לשבת בבתיכם ספונים (2002) והבית הזה חרב: ועתה כה אמר יהוה צבאות שימו לבבכם על דרכיכם (2001): זרעתם הרבה והבא מעט אכול וין לשבעה שתו ואין לשכרה לבוש ואין לחם לו והמשתכר משתכר אל צרור נקוב: כה אמר יהוה צבאות שימו לבבכם על דרכיכם (2001): עלו ההר (2002) והבאתם עץ (2003) ובנו הבית (=בית המקדש השלישי, 2004) וארצה בו ואכבד (2003) אמר יהוה: פנה אל הרבה והנה למעט והבאתם הבית ונפחתי בו יען מה נאם יהוה צבאות ויען ביתי אשר הוא חרב ואתם רצים איש לביתן: על כן עליכם כלאו שמים מל והארץ כלאה יבולה:"

(חגי א, ב-י)

"והרעשתי את כל הגוים (שנת 2008) ובאו חמדת כל הגוים (שנת 2008) ומלאתי את הבית הזה כבוד (שנת 2010) אמר יהוה צבאות: לי הכסף ולי הזהב נאם יהוה צבאות:

(חגי ב, ז-ט)

2. "ויאמר יהוה אל משה כתב זאת זכרון בספר ושים באזני יהושע כי מחה אמחה את זכר עמלק מתחת השמיים: ויבן משה מזבח ויקרא שמו יהוה נסי: ויאמר כי יד על כס יה מלחמה ליהוה בעמלק מדר דר:

(שמות יז, יד)


עמלק (Amaleq, באותיות רוסיות) = 1 + 4 + 1 + 2 + 5 + 1 = 15 = 6

ערבי (Arab, באותיות רוסיות) = 1 + 2 + 1 + 2 = 6

זאת אומרת,

עמלק = ערבי

אני חוזר על דברי יהוה צבאות עוד פעם: "שלום בעולם תלוי בהתחלת בניית הבית המקדש השלישי!!!"

בכבוד רב,

המשיח

 
 

Copyright © 2002 - 2017 Borodin E.,Borodin T. All rights reserved.